Alle bestuursleden zijn actief in hun functie als vrijwilliger. Zij ontvangen geen beloning of andere financiële vergoeding

Activiteiten van de instelling

De activiteiten, die de stichting onderneemt zijn terug te vinden in het actuele beleidsplan 2014 - 2017. <klik hier>

Balans en staat van baten en lasten

Deze kunt u vinden op onze financiële pagina's of u kunt hier doorlinken.
Vrijwel alle gelden worden aangewend voor het doel van de stichting. Het percentage kosten dat maximaal 15% mag bedragen bedraagt bij onze stichting minder dan 2%.